นักศึกษาฝึกงาน

นักศึกษาเข้าฝึกงานประจำไร่ฝึก 

วิทยาลัยฯ ได้จัดให้นักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกงานประจำไร่ และแบบหมุนเวียนตามแผนกเพื่อได้ฝึกงานจริง ซึ่งมีพืชศาสตร์,

สัตวศาสตร์, อุตสหกรรม, ประมง, ช่างกลเกษตร

 

 

Top