มันสำปะหลัง

กิจกรรมทางพืชอีกชนิดหนึ่งที่ปลูกกันก็คือมันสำปะหลัง เพื่อเป็นที่ฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา ของทางวิทยาลัยฯ เมื่อถึงเวลาต้องเก็บเกี่ยวผลผลิต ก็ต้องขายจำหน่ายเพื่อนำเงินมาบำรุงการศึกษา เพื่อหมุนเวียนต่อไป

Top