ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์

การเลี้ยงสัตว์สิ่งที่ขาดไม่ได้ไปก็คืออาหาร หากเราเน้นเรื่องการซื้ออาหารจะทำให้มีค่าสิ้นเปลืองในการเลี้ยงดูสัตว์ ทางไร่ฝึกเน้นปลูกพืชเพื่อนำไปเป็นอาหารให้กับโค เช่น หญ้าที่ปลูกหญ้าเนเปีย การปลูกข้าวโพดเพื่อเลี้ยงสัตว์

Top