การเตรียมดิน

การเตรียมดินในการเพาะปลูก เครื่องจักรกลทางการเกษตรนั้นมีให้เลือกใช้มากมายให้ถูกกับลักษณะของงาน

เช่นดังภาพข้างล่างเป็นการระเบิดดินดานเนื่องจากดินที่ลึกลงไป ดินดานอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ไม่มีวัตถุอินทรีย์ในดิน หรือเพาะปลูกมาเป็นเวลานานจากการใช้ปุ๋ยเคมี

 

Top