การฉีดวัคซีนป้องกันโรคเท้าเปื่อย

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคเท้าเปื่อย  ในไร่ฝึกนักศึกษามีโคเนื้อ  โคนม ให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ของทางแผนกวิชาสัตวศาสตร์

 ส่วนที่เหลือจากการฝึกสามารถที่จะจำหน่ายผลิตเพื่อบำรุงการศึกษา งานการให้วัคซีนก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการดูแลรักษาโค เพื่อป้องการการเกิดโรคภัยในอนาคต งานนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางแผนกวิชาสัตวศาสตร์กับคณะครู  นักเรียน นักศึกษา 

 

Top