วางระบบการให้น้ำแบบหยดเพื่อปลูกสับปะรด

การวางระบบน้ำหยด  ก็เป็นอีกทางเลือกสำหรับการให้น้ำพืช ซึ่งไร่ฝึกนักศึกษาได้ทดลองทำแปลงสาธิต

การปลูกสับปะรดด้วยระบบการให้น้ำแบบน้ำหยด ซึ่งเป็นนโยบายหัวหน้าไร่ฝึกนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเรียน นักศึกษาที่เข้ามาฝึกประสบการณ์ และเกษตรกรในอำเภอ ไกล้เคียงได้ศึกษาดูงานในโอกาสต่อไป

 

Top