สร้างโรงเก็บรถแทรกเตอร์

การสร้างโรงเก็บรถแทรกเตอร์ ถือว่าเป็นการบูรณาการของการเรียนการสอนในรายวิชาช่างก่อสร้างของแผนกวิชาช่างกลเกษตร

นักศึกษาชั้นปวช.3 และปวส. คณะครูอาจารย์ แผนกวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ได้ร่วมมือกันสร้างโรงจอดรถและเครื่องจักรการเกษตร ที่ไร่ฝึกนักศึกษาหินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

 

 

Top