การสร้างโรงเก็บรถแทรกเตอร์ ถือว่าเป็นการบูรณาการของการเรียนการสอนในรายวิชาช่างก่อสร้างของแผนกวิชาช่างกลเกษตร

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคเท้าเปื่อย  ในไร่ฝึกนักศึกษามีโคเนื้อ  โคนม ให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ของทางแผนกวิชาสัตวศาสตร์

การเตรียมดินในการเพาะปลูก เครื่องจักรกลทางการเกษตรนั้นมีให้เลือกใช้มากมายให้ถูกกับลักษณะของงาน

การวางระบบน้ำหยด  ก็เป็นอีกทางเลือกสำหรับการให้น้ำพืช ซึ่งไร่ฝึกนักศึกษาได้ทดลองทำแปลงสาธิต

Top